Interessegrupper

Nuværende interessegrupper:

IBD Interessegruppe

Cirrose Interessegruppe


Kommisorium for faglige interessegrupper (pdf)

Formål

At støtte og udvikle et fagligt område som er indeholdt i DSGH’s faglige profil.

Målgruppe

Læger med klinisk og/eller videnskabelig interesse indenfor et afgrænset fagligt område. Der kan ad hoc tilknyttes og søges inspiration fra andre sundhedsfaglige personer end læger.

Organisering og sammensætning

Interessegrupper der etableres i regi af DSGH kan opstå ved:

1. Initiativ fra et eller flere medlemmer af DSGH
2. Initieret af DSGH’s bestyrelse – hvis et særligt fagligt område vurderes at have behov for udvikling eller organisering nationalt i Danmark

Etablering af en interessegruppe i regi af DSGH skal godkendes af bestyrelsen.

DSGH udpeger en tovholder, evt. efter forslag fra interessegruppen.

Interessegruppen refererer til bestyrelsen i DSGH og kan ved beslutning fra et flertal i bestyrelsen nedlægges i regi af DSGH.

Interessegrupper bør være bredt repræsenteret geografisk, uddannelsesmæssigt og aldersmæssigt.

Antal: min. 5

Medlemmer kan ikke være ansat i et medicinalfirma

DSGH’s bestyrelse kan på ethvert tidspunkt indkalde tovholder eller enkelte medlemmer af interessegruppen til bestyrelsesmøde, hvis der findes behov herfor.

Rapportering

Tovholder udsender minimum én gang årligt en status for interessegruppens arbejde.

Vejledninger

Såfremt en interessegruppe ønsker at udfærdige vejledninger indenfor interessegruppens fagområde, skal denne/disse vejledninger godkendes af Guideline udvalget i DSGH før offentliggørelse

Tilgængelighed

  • Interessegrupper skal annonceres bredt og være tilgængelig for DSGH medlemmer
  • Interessegrupper har mulighed for at annoncere og kontakte medlemmer via DSGH´s hjemmeside
  • Interessegruppers aktivitet skal fremgå af og annonceres via DSGH´s hjemmeside
  • Arrangementer skal koordineres med DSGH´s bestyrelse

Økonomi

  • Interessegrupper kan søge om økonomisk støtte fra DSGH ved afholdelse af faglige møder
  • Budget til særlige arrangementer skal forelægges DSGH´s bestyrelse senest 4 uger før afholdelse.
  • Ved etablering yder DSGH kr 5000 til det første møde