IBD Interessegruppe

Faglig Interessegruppe (PDF):

IBD Interessegruppe er en lægefaglig interessegruppe under DSGH for læger med særlig interesse i inflammatoriske tarmsygdomme (IBD).

Formål:

  • At facilitere at evident viden om IBD i henhold til nationale og internationale guidelines udbredes til anvendt praksis i de afdelinger der i DK udreder og behandler IBD, og derved medvirke til at der opnås ensartethed i tilbud omkring IBD i DK
  • At udgøre et åbent og konstruktivt diskussionsforum for emner indenfor IBD der ikke er medtaget i guidelines

Organisering:

Styregruppe: Der udpeges en lægefaglig styregruppe, der til enhver tid skal tilstræbes at repræsentere de IBD behandlende afdelinger i DK såvel geografisk som funktionsmæssigt.

Aktuel Styregruppe:

Lone Larsen, Aalborg Universitetshospital

Signe Wildt; SUH Køge

Torben Knudsen, Sydvestjysk Sygehus

Henning Glerup, RH Silkeborg

Gitte Pedersen, Hvidovre Hospital

Funktionstid i styregruppen er sat til 4 år, med mulighed for forlængelse.

Tværfagligt samarbejde:

Parallelt med den lægefaglige IBD interessegruppe er der etableret en sygeplejefaglig IBD interessegruppe for IBD interesserede sygeplejersker.

Denne Interessegruppe under DSR styres ligeledes af en geografisk repræsentativ styregruppe.

Årshjul:

Den lægefaglige IBD Interessegruppe afholder efter behov styregruppemøder, forventeligt ca x 2 årligt, hvor man diskuterer behov for og tager initiativ til afholdelse af faglige møder indenfor emnekredsen IBD.

Én gang årligt afholdes der et tværfagligt møde sammen med IBD sygeplejersker: ”Nationalt IBD Netværksmøde”. Programmet til dette møde fastlægges ved et koordineringsmøde med deltagelse af styregrupperne fra hhv den lægefaglige og den sygeplejefaglige IBD Interessegruppe.

Arbejdsgrupper:

Styregruppen kan ved behov nedsætte arbejdsgrupper til at arbejde med emner der er fastlagt at styregruppen. Arbejdsgrupperne kan være tværfaglige.

Rammer:

IBD Interessegruppe er en interessegruppe under DSGH. Gruppen arbejder derfor indenfor rammerne af de guidelines DSGH har udformet indenfor emnekredsen IBD.

Økonomi:

Afholdelse af de årlige Nationale IBD Netværksmøder fordrer økonomi til lokaler, forplejning og evt oplægsholder. I det omfang at nationale Retningslinjer for sponsorat fra medicinalindustrien tillader det, vil interessegruppen søge sponsorat til afholdelse af disse møder. Repræsentanter fra medicinalindustrien vil ikke have nogen indflydelse på programmet på møderne, og må heller ikke deltage aktivt i debatter på møderne.