Interessegrupper

IBD og skrumpelever

Nuværende interessegrupper:

IBD Interessegruppe

Cirrose Interessegruppe


Kommisorium for faglige interessegrupper
font awesome 4 7 0 file pdf o 20 0 2980b9 none

Formål

At støtte og udvikle et fagligt område som er indeholdt i DSGH’s faglige profil.

Målgruppe

Læger med klinisk og/eller videnskabelig interesse indenfor et afgrænset fagligt område. Der kan ad hoc tilknyttes og søges inspiration fra andre sundhedsfaglige personer end læger.

Organisering og sammensætning

Interessegrupper der etableres i regi af DSGH kan opstå ved:

 1. Initiativ fra et eller flere medlemmer af DSGH
 2. Initieret af DSGH’s bestyrelse – hvis et særligt fagligt område vurderes at have behov for udvikling eller organisering nationalt i Danmark

Etablering af en interessegruppe i regi af DSGH skal godkendes af bestyrelsen.

DSGH udpeger en tovholder, evt. efter forslag fra interessegruppen.

Interessegruppen refererer til bestyrelsen i DSGH og kan ved beslutning fra et flertal i bestyrelsen nedlægges i regi af DSGH.

Interessegrupper bør være bredt repræsenteret geografisk, uddannelsesmæssigt og aldersmæssigt.

Antal: min. 5

Medlemmer kan ikke være ansat i et medicinalfirma

DSGH’s bestyrelse kan på ethvert tidspunkt indkalde tovholder eller enkelte medlemmer af interessegruppen til bestyrelsesmøde, hvis der findes behov herfor.

Rapportering

Tovholder udsender minimum én gang årligt en status for interessegruppens arbejde.

Vejledninger

Såfremt en interessegruppe ønsker at udfærdige vejledninger indenfor interessegruppens fagområde, skal denne/disse vejledninger godkendes af Guideline udvalget i DSGH før offentliggørelse

Tilgængelighed

 • Interessegrupper skal annonceres bredt og være tilgængelig for DSGH medlemmer
 • Interessegrupper har mulighed for at annoncere og kontakte medlemmer via DSGH´s hjemmeside
 • Interessegruppers aktivitet skal fremgå af og annonceres via DSGH´s hjemmeside
 • Arrangementer skal koordineres med DSGH´s bestyrelse

Økonomi

 • Interessegrupper kan søge om økonomisk støtte fra DSGH ved afholdelse af faglige møder
 • Budget til særlige arrangementer skal forelægges DSGH´s bestyrelse senest 4 uger før afholdelse.
 • Ved etablering yder DSGH kr 5000 til det første møde

 

 

Image

IBD Interessegruppe

Faglig Interessegruppe  font awesome 4 7 0 file pdf o 20 0 2980b9 none

Kommisorium IBD interessegruppe

IBD Interessegruppe er en lægefaglig interessegruppe under DSGH for læger med særlig interesse i inflammatoriske tarmsygdomme (IBD).

Formål:
 • At facilitere at evident viden om IBD i henhold til nationale og internationale guidelines udbredes til anvendt praksis i de afdelinger der i DK udreder og behandler IBD, og derved medvirke til at der opnås ensartethed i tilbud omkring IBD i DK
 • At udgøre et åbent og konstruktivt diskussionsforum for emner indenfor IBD der ikke er medtaget i guidelines
Organisering:

Styregruppe:

Der udpeges en lægefaglig styregruppe, der til enhver tid skal tilstræbes at repræsentere de IBD behandlende afdelinger i DK såvel geografisk som funktionsmæssigt.

Aktuel Styregruppe:

Lone Larsen, Aalborg Universitetshospital

Signe Wildt; SUH Køge

Torben Knudsen, Sydvestjysk Sygehus

Henning Glerup, RH Silkeborg

Gitte Pedersen, Hvidovre Hospital

Funktionstid i styregruppen er sat til 4 år, med mulighed for forlængelse.

Tværfagligt samarbejde:

Parallelt med den lægefaglige IBD interessegruppe er der etableret en sygeplejefaglig IBD interessegruppe for IBD interesserede sygeplejersker.

Denne Interessegruppe under DSR styres ligeledes af en geografisk repræsentativ styregruppe.

Årshjul:

Den lægefaglige IBD Interessegruppe afholder efter behov styregruppemøder, forventeligt ca x 2 årligt, hvor man diskuterer behov for og tager initiativ til afholdelse af faglige møder indenfor emnekredsen IBD.

Én gang årligt afholdes der et tværfagligt møde sammen med IBD sygeplejersker: ”Nationalt IBD Netværksmøde”. Programmet til dette møde fastlægges ved et koordineringsmøde med deltagelse af styregrupperne fra hhv den lægefaglige og den sygeplejefaglige IBD Interessegruppe.

Arbejdsgrupper:

Styregruppen kan ved behov nedsætte arbejdsgrupper til at arbejde med emner der er fastlagt at styregruppen. Arbejdsgrupperne kan være tværfaglige.

Rammer:

IBD Interessegruppe er en interessegruppe under DSGH. Gruppen arbejder derfor indenfor rammerne af de guidelines DSGH har udformet indenfor emnekredsen IBD.

Økonomi:

Afholdelse af de årlige Nationale IBD Netværksmøder fordrer økonomi til lokaler, forplejning og evt oplægsholder. I det omfang at nationale Retningslinjer for sponsorat fra medicinalindustrien tillader det, vil interessegruppen søge sponsorat til afholdelse af disse møder. Repræsentanter fra medicinalindustrien vil ikke have nogen indflydelse på programmet på møderne, og må heller ikke deltage aktivt i debatter på møderne.

Image

Skrumpelever interessegruppe

Faglig Interessegruppe  font awesome 4 7 0 file pdf o 20 0 2980b9 none

Godkendt 17. april 2018

Kommisorium cirrose interessegruppe 

Interesse gruppe for ambulant opfølgning af patienter med levercirrose i Danmark.

Formål:

At sikre mulighed for

 • Forbedring af overlevelsen
 • Forbedre livskvaliteten
Metode:
 • Forbedre og ensarte den ambulante opfølgning
 • Sikre at nationale og internationale anerkendte behandlinger/guidelines følges og implementeres
 • Sikre tidlig opsporing af komplikationer
 • Forbedre patientens forløb igennem systemet.
 • Sikrer sektor overgange herunder kontakt til/samarbejde med primærsektor
 • Definere hvilke opgaver i den ambulante opfølgning, der kan uddelegeres til andre faggrupper
Organisering:

Initiativtagere

Anette Fialla, overlæge, Odense Universitets Hospital og Ane Teisner, overlæge, Herlev Hospital.

Styregruppen:

Læger med klinisk og/eller videnskabelig interesse indenfor cirrose. Gruppen er således bredt repræsenteret geografisk, uddannelsesmæssigt og aldersmæssigt. Sammensætningen er således:

Region Hovestaden 1,8 mio (3 personer) – Lise Hobolth, HVH, Ane Teisner, HEH, Frank Schiødt, BBH

Region Sjælland 0,8 mio (1 person) Sanne Dam Larsen, Køge

Region Syddanmark 1,2 mio (2 personer) Annette Fialla, OUH, Mette Munk Lauridsen, Esbjerg

Region Midtjylland 1,3 mio (2 personer) Niels Kristian Aagard AUH, Sabine Becker, RH Silkeborg

Region Nordjylland 0,6 mio (1 person) Peter Holland Fischer, AAUH

DSGH’s bestyrelse kan på ethvert tidspunkt indkalde tovholder eller enkelte medlemmer af interessegruppen til bestyrelsesmøde, hvis der findes behov herfor.

Arbejdsgrupper:

Styregruppen kan ved behov nedsætte en/flere arbejdsgrupper til varetagelse af specifikke faglige emner indenfor interessegruppens faglige område

Arbejdsgruppen har en tovholder som

 • Kan foreslå medlemmer til en arbejdsgruppe
 • Er ansvarlig for gennemførelse af arbejdsgruppens opgaver og indenfor den aftalte tidsramme

Styregruppen har det overordnede ansvar for arbejdsgruppens funktion og skal godkende evt. faglige beslutninger

Vejledninger

Der udfærdiges et idekatalog som kan benyttes til inspiration i den ambulante opfølgning af denne patientgruppe. Idekataloget skal godkendes i guideline udvalget (DSGH) og i DSGH’s bestyrelse.

Tilgængelighed

Idekataloget kan efter ovennævnte godkendelser præsenteres på DSGH’ årsmøde og det vil efterfølgende være tilgængelig på hjemmesiden. Kommentarer kan tilsendes styregruppen.

Rapportering

Tovholder udsender minimum én gang årligt en status for interessegruppens arbejde tilgængelig på hjemmesiden

Økonomi

Interessegrupper kan søge om økonomisk støtte fra DSGH ved afholdelse af faglige møder. Budget til særlige arrangementer skal forelægges DSGH´s bestyrelse senest 4 uger før afholdelse.

Arrangements kalender

November   2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Nyhedsbrev
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet